Sơ đồ cập nhật bổ sung góp ý

 

Thông tin đọc giả gửi bổ sung, góp ý cho các bài viết mà CSC đăng tải tại website www.cscvn.vn hoặc đọc giả gửi bài viết mới (tại bước 1 trên sơ đồ) có thể thực hiện bằng 3 cách:Gửi trực tiếp qua địa chỉ email cscvn.hue@gmail.com (bước 2.1) hoặc Gửi qua menu “Liên hệ - Góp ý ” của Website (bước 2.2) hoặc Gửi qua menu “Diễn đàn KHCN” của Website bằng cách đăng ký thành viên (bước 2.3) .

Ban biên tập CSC sẽ đọc nội dung và xử lý thông tin nhận được (bước 3) theo các hướng như sau:

- Nếu nội dung bổ sung, góp ý phù hợp, Ban biên tập CSC thống nhất thì sẽ cho đăng tải lên Website (bước 4.3) tại menu “Tin tức sự kiện” (Bài viết có thể có thông tin của người góp ý hoặc không có tùy theo ý muốn của người góp ý).

- Nếu nội dung bổ sung, góp ý chưa phù hợp với tiêu chí của Website:

+ Ban biên tập CSC sẽ chỉnh sửa (bước 4.1.1) nếu nhận thấy thông tin đó có thể chỉnh sửa để phù hợp hoặc không đăng tải (bước 4.2) nếu nhận thấy thông tin đó chưa thể chỉnh sửa để phù hợp tại thời điểm đó. Trường hợp chỉnh sửa lại bài viết của người góp ý, Ban biên tập CSC sẽ gửi lại bài đã chỉnh sửa để hỏi người góp ý (4.1.2) có đồng ý cho đăng tải nội dung hay không? Nếu người góp ý đồng ý nội dung đã chỉnh sửa thì Ban biên tập CSC sẽ đăng tải lên Website như đăng tải nội dung phù hợp đã nêu trên (bước 4.3). Nếu người góp ý không đồng ý với nội dung Ban biên tập CSC đã chỉnh sửa thì sẽ không tiếp tục đăng tải (bước 4.2). Đối với các bài gửi qua menu “Diễn đàn KHCN” nếu chưa phù hợp với tiêu chí của Website thì cũng sẽ xóa khỏi diễn đàn trao đổi.

Các bài viết đọc giả bổ sung, góp ý sau khi được đăng tải lên Website thì đồng thời cũng sẽ được bổ sung vào bài viết của CSC tại nội dung có liên quan (bước 5) thông qua đường dẫn link  (Các bài viết của Ban biên tập CSC được đăng tải tại menu “Đề tài, ý tưởng KH - CN” theo từng chủ đề cụ thể và các bài viết tiêu điểm sẽ được thể hiện tại trang chủ của Website).

Sau khi đăng tải các thông tin bổ sung góp ý, bài viết không dừng lại ở đó mà sẽ được cập nhật liên tục để phù hợp với thực tế tại mỗi thời điểm, vì vậy Ban biên tập CSC cũng kính mong Quý đọc giả tiếp tục phản ánh, góp ý nhiều hơn.