Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kỹ thuật CSC được thành lập chính thức vào năm 2004 hoạt động trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ. Nhiệm vụ chính: Nghiên cứu các qui trình, thiết bị, giải pháp kỹ thuật và chuyển giao công nghệ